JUDr. Daniel Horn

advokátní kancelář

 

Sídlo:

náměstí Republiky 28
301 00 Plzeň

Otevírací hodiny:

Po-Pá: 8,30 - 16,00hod
Případně dle tel. domluvy.

Telefon/Fax:

+420 377 329 637
+420 603 171 043

E-mail:

ak.horn-sekretariat@cbox.cz
ak.horn@cbox.cz

Identifikace:

ev. č. ČAK: 04933
IČ: 66244501

Zaměření:

Advokátní kancelář poskytuje, v návaznosti na více než dvacetiletou praxi, právní služby ve všech základních oborech práva.

Jedná se zejména o:

trestní právo - trestní obhajoby i zastupování poškozených při uplatnění nároku na náhradu škody proti pachateli trestného činu;

občanské právo – sepsání smluv (darovací, kupní, směnná, nájemní, zřízení věcného břemene, vypořádání společného jmění manželů, založení spolku), posouzení nároků před podáním žaloby k soudu, včetně sepsání žaloby a zastoupení v soudním řízení, zastoupení v dědickém řízení;

rodinné právo – kompletní právní poradenství související s rozvodem manželství zahrnující sepsání žaloby o rozvod manželství, návrhu na úpravu poměrů k dětem a dohody o vypořádání společného majetku a společného bydlení a zastoupení v jednotlivých soudních řízeních;

obchodní právo – zakládání společností a provádění změn ve společnostech (zejména převody obchodních podílů, změny sídla, odvolávání a jmenování statutárních orgánů), zpracování či posouzení obchodních smluv, zastupování ve sporech souvisejících s podnikáním;

pracovní právo – sepisování a poradenství při uzavírání pracovních smluv, ukončování pracovních poměrů, posouzení pracovně právních nároků a jejich uplatnění u soudu, a to na straně zaměstnavatele i zaměstnance;

právní pomoc při agenturním zaměstnávání včetně zastoupení agentur práce při správních řízeních – kontrolách prováděných celními úřady, inspektoráty práce či úřady práce;

finanční právo – poradenství a zastoupení při daňových kontrolách.

Při spolupráci s klienty se vždy snažíme o nalezení optimálního řešení problému s nejmenšími možnými náklady a v nejkratším možném čase.

Spolupráce se specialisty

V případech, kdy při poskytování uvedených právních služeb je zapotřebí posouzení odborných otázek nebo spolupráce s dalšími specialisty spolupracujeme s daňovou a účetní kanceláří Ing. Radka Bílého (www.dane-bily.cz) a soudním znalcem v oboru oceňování podniků a pohledávek Ing. Irenou Hornovou (www.oceneni-hornova.cz) .

Úhrada právních služeb:

Právní služby jsou účtovány v souladu advokátním tarifem. A to buď hodinovou sazbou, kdy je hrazen veškerý čas nutný k řešení případu, nebo za úkon právní služby, tedy např. převzetí zastupování, sepis podání k soudu, účast na jednání soudu apod. Cena úkonu právní služby je vypočtena dle sazby, jež se odvíjí od hodnoty předmětu sporu.
Při dlouhodobé spolupráci lze odměnu stanovit formou měsíčního paušálu, jehož výše je určována individuálně dle typu a rozsahu poskytovaných právních služeb, a je výsledkem dohody mezi advokátem a klientem.

Informace:
Subjektem oprávněným k mimosoudnímu řešení případného sporu mezi klientem a spotřebitelem, nedojde-li k nalezení oboustranně přijatelného kompromisu, je na základě platné právní úpravy Česká advokátní komora, se sídlem Praha, Národní tř. 16, která je notifikována na seznamu vedeném Evropskou komisí.

copyright 2015 Daniel Horn created by IH